มทร. ธัญบุรี ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา QS Stars ในระดับ 4 ดาว ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการประเมินมาตร […]

ประกาศมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง มาตรการ […]

ประกาศ การประกวดออกแบบโปสเตอร์ และคลิปวีดีโอ หัวข้อ “การรณรงค์การเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา”

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประก […]