คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนการผลิตสื่อวีดิทัศน์การศึกษา โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 6

คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนการผลิตสื่อวีดิทัศน์การศึกษา โด […]

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการข้า […]