โครงการอบรมหลักสูตรการนวดไทย 150 ชั่วโมง (Thai Massage 150 hrs.) พร้อมเตรียมสอบฝีมือแรงงาน

เนื่องด้วยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีความประสงค์จะจัดโครง […]