ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

โครงการการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Tur […]

ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. …. (ร่าง เสนอ ครม.)

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาล […]

ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19

ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลง […]

ขยายการให้บริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud Service ขยายพื่นที่จาก 1 TB เป็น 5 TB

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการให้บร […]

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโค […]