Baner-card-stu-impove240556

เปิดระบบตรวจสอบความถูกต้อง และยืนยันข้อมูลบัตรนักศึกษา ครั้งที่2

สำหรับนักศึกษาที่มาขึ้นทะเบียนและบันทึกภาพทำบัตรนักศึกษ […]