การดำเนินการคุณธรรมและความโปรงใส

การดำเนินการคุณธรรมและความโปรงใส

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ปี 2562 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ปี 2563

 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ปี 2564

1. การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 5 มีนาคม 2564

คำกล่าวแสดงเจตจำนง

– ภาพข่าวการกล่าวแสดงเจตจำนง

2. รายงานผลการดำเนินการตามแผน

2.1 รายงานมติการประชุมผู้บริหารระดับสูง วาระที่ 3.4 (9 ตุลาคม 2563)

2.2 รายงานมติการประชุมผู้บริหารระดับสูง วาระที่ 3.2 (12 พฤศจิกายน 2563)

2.3 รายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระที่ 3.1 (8 ธันวาคม 2563)

2.4 รายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระที่ 3.1 (5 มีนาคม 2564)

2.5 รายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระที่ 3.1 (9 เมษายน 2564)

3. คู่มือ ITA 2021

4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับมหาวิทยาลัย 2564

5. การจัดการประชุมคณะกรรมการ ITA

การประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการ ITA ครั้งที่ 3/2564

6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

7. รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน