คณะ/หน่วยงาน

คณะ

ชื่อ

เว็บไซต์

โทรศัพท์

โทรสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)

Faculty of  Engineering (EN)

0-2549-3400

0-2577-5026

คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)

Faculty of  Business Administration (BA)

+66 (0) 2549 3243, +66 (0) 2549 3241

+66 (0) 2549 3243

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ทค.)

Faculty of  Home Economics Technology   (HT)

02 549 3161

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)

Faculty of  Fine and Applied Arts  (FA)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ทก.)

Faculty of Agricultural Technology (AT)

02-592-1956

02-592-1956

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)

Faculty of  Technical Education (TE)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.)

Faculty of Architecture (AR)

02-549-4771

02-549-4775

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)

Faculty of  Science and Technology   (ST)

02-549-4150

02-549-4119

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ทสม.)

Faculty of  Mass Communication Technology   (MT)

คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)

Faculty of  Liberal Arts (LA)

02 549 4931

02 577 5017

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (วพท.)

Thai Traditional Medicine College (TC)

0 2592 1999

0 2592 1900

คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nurse

02-549-3122, 02-549-3123

02-549-3123

กอง

ชื่อ

เว็บไซต์

โทรศัพท์

โทรสาร

กองกลาง (กก.)

General Administration Division

0 2549 3013

0 2577 2357

กองกลาง อาคารสถานที่

General Administration Division (GA)

0 2549 3042

กองนโยบายและแผน(กนผ)

Policy and Planning Division (PD)

0 2549 4901

0-2549 4900

กองพัฒนานักศึกษา(กพน.)

Student Development Division (SD)

0-2549-3672

02 577 5010

กองบริหารงานบุคคล(กบค.)

Personnel Division (PE)

0-2549-4912

0-2549-4923

กองคลัง(กค.)

Finance Division (FD)

0-2549-4116

กองประชาสัมพันธ์ (ปชส.)

Public Relations Division (PR)

0-2549-4990-2

0-2549-4993

กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

International Strategy Division

0-2549-4083

0 2549 4089

กองกฎหมาย

Legal Affairs Division

0 2549 4922 ,0 2549 4475

0 2549 4917

สำนัก

ชื่อ

เว็บไซต์

โทรศัพท์

โทรสาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology (AT)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)

Office of Academic Promotion and Registration (AR)

02-549-3600-5

02-577-5028

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา (สปศ)

Office of Educational Quality Assurance (EQA)

0-2549-3501

0-2577-5048

สำนักจัดการทรัพย์สิน(สจส.)

Office of Assets Management (AM)

0  2549  3052

0  2577  5013

สำนักสหกิจศึกษา(สกศ.)

Office of Cooperative Education (CE)

0-2549-3621-22

0-2549-3623

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)

Institute of Research and Development

0-2549-4681-4

0-2549-4680, 0-2577-5038

สำนักบัณฑิตศึกษา

The Office of Graduate Studies

0-2549-3618-9

ศูนย์

ชื่อ

เว็บไซต์

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี

0-2549-3086, 3087, 3090, 3091

0-2549-3089

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ

0-2549-3450

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมพลาสติก

0-2549-3480-5

0-2549-3483

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

0-2549-4085-7

0-2577-5037

โรงแรมราชบงกช

0-2549-4941-4

0-2549-4940

สถานีวิทยุกระจายเสียงราชมงคล

0-2280-4357

0-2280-4383

สมาคมศิษย์เก่า

0-2282-3637

0-2577-4399

International B.B.A.

0-2549-3243

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

081-7774318 ,
02-5493228

หน่วยงานอื่นๆ

ชื่อ

เว็บไซต์

โทรศัพท์

โทรสาร

สภามหาวิทยาลัย

0 2549 4495-6

0 2549 3016

สถาบันวิจัยและพัฒนา

0-2549-3621-22

0-2549-3623

TLO

0 2549 4032

0 2549 4033

พิพิธภัณฑ์บัว

02 549- 3043

02  577- 2357

ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

(Hands-on center)

02459-3693 หรือ 02549-3397

02  577- 3694