Download

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตราสัญลักษณ์ (Logo)

ความหมายของตราสัญลักษณ์ ราชมงคล

Font RMUTT

ฟอนต์ราชมงคล

Font-RMUTT2013 (112.1 KiB, 5115 downloads)

เพลงประจำมทร.ธัญบุรี

IMAGE RMUTT

เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียน

ระเบียบมหาวิทยาลัย

รายงานสถิติการศึกษา

รายงานประจำปี

รายงานสารสนเทศ

นโยบาย มทร.ธัญบุรี

แผนปฏิบัติราชการ

จุลสารราชมงคลธัญบุรี

วิธีการส่งข่าวและกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ (แบบฟอร์มนี้สามารถใช้ร่วมกับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยได้ ***หมายเหตุขนาดของ banner 848×410 px)

แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์สำหรับสถานประกอบการ

Template PowerPoint RMUTT

มาตรฐานตำแหน่ง พม.มทร.ธัญบุรี (2555)

คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา และคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ