สัญลักษณ์

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ ราชมงคล

เป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึงทางแห่งความสำเร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบาน  ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกร บรรจุอยู่อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่  9 ซึ่งพระองค์ท่านได้เป็นผู้พระราชทาน นามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข 9 บรรจุอยู่ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่  9 ด้านล่างของตราวงกลมทำเป็นกรอบโค้งรองรับ มีชื่อ“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   หมายความว่า  สถาบันเทคโนโลยี  อันเป็นมงคลแห่งพระราชา

 

คณะกรรมการออกแบบตราสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
1.ผศ.ธนา เหมวงษา
2.นายธวัชชัย เที่ยงสัตย์
3.นายเสริมศักดิ์ สุขเปี่ยม
4.นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์
5.นายมนัส ณ เชียงใหม่
6.นายพนม พรกุล

นับ เป็นโอกาสดีที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่ประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมาย  การศึกษาฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ที่ส่งผลให้มีการรวมการ  จัดการศึกษาทุกระดับไว้ในกระทรวงเดียวกัน คือ  กระทรวงศึกษาธิการและให้สถาบันอุดมศึกษาที่สอนระดับปริญญามาอยู่ใน สังกัดเดียวกันคือ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมทั้งการกระจายอำนาจ สู่สถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระคล่องตัวในรูปแบบของสถาบันn อุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาในกำกับรัฐ ดังนั้น  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.1518 เพื่อให้มีโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2518 เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.2548

ประติมากรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประติมากรรม สัญลักษณ์รูปดอกบัว เป็นเครื่องหมายแห่งความคิดความรู้สึกร่วมในอันที่จะ ช่วยกันพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า

รูปดอกบัวซ้อนกัน 3 ชั้น เพื่อ ให้เกิดความรู้สึกโปร่งเบาและยังมีกลีบบัว8 เส้น หมายถึง มรรค 8 ประการ ส่วนยอดแหลมแทรกขึ้นสู่ฟ้า หมายถึง ผู้จะพบความสำเร็จได้จะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการผ่านแต่ละขั้นตอน การเรียนรู้

 

 

“บัวสวรรค์” ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.photo.rmutt.ac.th

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ   พระราชทานให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์ศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต- นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2531 นับเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลยังความเจริญ ก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย ในการนี้พระองค์ได้ทรงปลูกต้นบัวสวรรค์  ณ  บริเวณลานประติมากรรม สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ลานอนันต์รังสรรค์ในปัจจุบัน)

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อมที่สุดมิได้แก่ คณาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดให้  ต้นบัวสวรรค์เป็นต้นไม้มงคลประจำมหาวิทยาลัย

 

ดอกในช่วงต้นบัวสวรรค์ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Gustavia gracillima Miers ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE เป็นไม้ทรงพุ่มสูง 1.5-7 เมตร ใบออกสลับ  รูปใบหอกปลายเรียวแหลม  ขอบหยัก  โคนสอบเป็นครีบ  ดอกสีชมพู ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง  กลีบดอก  8-9 กลีบ  กลีบค่อนข้างหนา ผลรูปเหมือนลูกข่าง  ก้านผลยาว นักศึกษาสามารถสัมผัสกับความสวยงามได้ที่ บริเวณลานอนันต์รังสรรค์ ด้านหน้าหอประชุม มหาวิทยาลัย บัวสวรรค์จะออกฤดูหนาว

สีประจำมหาวิทยาลัย

คือ สีประจำมทร ธัญบุรี เป็นสีนํ้าเงินเข้ม (ROYAL  BLUE) ค่ารหัสสีดังนี้

รหัสสีน้ำเงิน (Royal Blue) ที่ใช้ในงานสิ่งพิมพ์ จะใช้ Mode ของ CMYK  รหัสสี #162B75
ข้อมูลจาก: รศ.วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฟอนต์ราชมงคล

ฟอนต์ราชมงคล

Font-RMUTT2013 (112.1 KiB, 6591 downloads)