ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัลย์ วรรธโนทัย

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัลย์ วรรธโนทัย)