ทำเนียบผู้บริหาร 58

1.Prasert Pinprathomrat

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


                               20150326-Sommai Pivsa-Art                                                  20150326-Vichai Payackso

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด
รองอธิการบดี

 ดร.วิชัย  พยัคฆโส
รองอธิการบดี

                              20150326-Pornsak Trakoolchewapanitt                                                   20150326-Vanida Pornoi

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์  ตระกูลชีวพานิตต์
รองอธิการบดี

นางวนิดา ปอน้อย
รองอธิการบดี

                              20150326-Supattra Popuang                                                   20150326-Virach Hotravaisaya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง
รองอธิการบดี

นายวิรัช  โหตระไวศยะ
รองอธิการบดี

                              20150326-Pongpith Tuenpusa                                                  20150326-Sujira

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา
รองอธิการบดี

 รองศาสตราจารย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
รองอธิการบดี

 

……………………..20150326-Wisit

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร
ผู้ช่วยอธิการบดี

                             20150326-Natha                                                   20150326-Paiboon

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์  แย้มเผื่อน
ผู้ช่วยอธิการบดี

                              20150326-Sirilak                                                   20150326-Roongaroon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ หาญวัฒนานุกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี

                              20150326-Natee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

      —–                    20150326-Sutthiporn                                                   20150326-rungsawan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

                               20150326-Girawat                                                   20150326-Apichat

นางสาวจีรวัฒน์  เหรียญอารีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

                               20150326-nartraphee                                                   20150326-Sirikhae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

————————– 20150326-Sivakorn                                                   20160326-ariya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

                                20150326-rungrudee                                                   20150326-Teerawan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี อภิวัฒนศร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัลย์ วรรธโนทัย
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

                            20160729-ceo01                                                      20150326-Porntip

รศ.สุนทรี  ภานุทัต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

 

                          20150326-Sarun                                                   20150326-niti

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ ว่องไว
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                         20150326-varunee                                                   20150326-Supattra Popuang

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

                        chutarat-1                                                   20150625-Mano

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มโน สุวรรณคำ
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

 

                          20150326-Nawarat                                                   20150326-Waraporn

นางสาวนวรัตน นิลดับแก้ว
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางวราภรณ์ อชานนท์
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

                         20150326-Alisa                                                   20150326-Virach Hotravaisaya

นางอลิสา โรจน์ธนานันต์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวิรัช โหตระไวศยะ
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

                           20150326-sompong                                                   20150326-santikorn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงศ์  อังศุภโชติ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน

                         20150326-Nuchtiphong                                                   Usaporn-1

นายณัชติพงศ์ อูทอง
ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

                        Sirilak                                                   Sirilak

นางนิภา  แจ้งฟ้า
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นายประชุม คำพุฒ
ผู้อำนวยการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ฯ

 

                        20150326-Natha                                                   20150326-theravit

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

 นายพีระวิทย์  กล่ำคำ
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย