20151020-01_tmc

โครงการอบรมหลักสูตรการนวดไทย 150 ชั่วโมง (Thai Massage 150 hrs.) พร้อมเตรียมสอบฝีมือแรงงาน

เนื่องด้วยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีความประสงค์จะจัดโครง […]