คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนการผลิตสื่อวีดิทัศน์การศึกษา โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 6

คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนการผลิตสื่อวีดิทัศน์การศึกษา โด […]