มทร.ธัญบุรีผุดโครงการนำเด็กทำนาปลูกข้าว สร้างจิตสำนึก-เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ข้าวเป็นพืชจำพวกธัญพืชที่สามารถกินเมล็ดได้ เป็นพืชเศรษฐ […]