ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

เรื่อง  ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนว […]