มทร.ธัญบุรี น้อมรำลึกสมเด็จพระสังฆราช ประดิษฐ์พวงมาลาใหญ่ที่สุดในโลกน้อมถวาย

จากที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณ […]