ขยายระยะเวลาการรับสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ครั้งที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข […]