ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการไปรับเลือกเป็น ก.พ.อ.

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการไปรับเล […]