ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา […]