การขอรอรับสิทธิเพื่อรายงานตัว เข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.)

การขอรอรับสิทธิเพื่อรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ […]