มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชก […]