โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี

โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิ […]

โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี

โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศ […]

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ มทร.ธัญบุรี ศิลปะไทย ความเป็นไทยที่คู่สังคมไทย

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรม […]