มูลนิธิชัยพัฒนา-จีนช่วยคนพื้นที่สูงสอนทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร

มูลนิธิชัยพัฒนา-จีนช่วยคนพื้นที่สูงสอนทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรครบวงจร

ผลสำเร็จจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและสาธา […]