ป.บัณฑิต

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบ […]

เปิดหลักสูตรวิชาชีพครู

คุรุสภายอมให้เปิดหลักสูตรวิชาชีพครูแก้ปัญหาขาดกำลังครูตามเสียงเรียกร้อง

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม […]