มทร.ธัญบุรี รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้ /ประสบการณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครผู้เข้าร่วมโ […]

ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต”

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เก […]