20120715 RMUTT1 0003

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2556

1. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิขอผ่อนผันการเกณฑ์ […]