20140923-banner

ประกาศการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ  เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหา […]