รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้าน […]