การขอผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหาร

การขอผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อฝ […]