แบบประเมินการให้บริการแผนกเว็บไซต์

คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความถึงพอใจในการรับบริการ ของแผนกพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพต่อไป กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ช่องทางในการในการขอรับบริการของแผนกพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์

  • บันทึกข้อความจากคณะ/หน่วยงาน
  • ทาง  Email  :  arit_Website@exchange.rmutt.ac.th พร้อมเบอร์โทรกลับของท่านเพื่อประสานงานเพิ่มเติม
  • ทาง Microsoft Outlook  ถึง สวส-Website
  • ติดต่องานเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์โทร  :  02  549  3083
หมายเหตุ  : ท่านสามารถเลือกใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง