แบบประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี 

 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ประจำปีการศึกษา 2560
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ประจำปีการศึกษา 2559
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ประจำปีการศึกษา 2558
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2557
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2556

รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2559
 รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2558
 รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2557
 รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2556

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี 

 แบบประเมินการให้บริการแผนกเว็บไซต์
 รายงานผลการประเมินการให้บริการแผนกเว็บไซต์