ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสี (ภาษาอังกฤษ)

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสี (ภาษาอังกฤษ)