ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ใหม่)

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ใหม่)