หนังสือเวียน


NameSizeHits
NameSizeHits
หนังสือเวียน
55-08-16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 2 และ The First International Conference on “Dengue Fever Situation and lts Control”812.0 KiB330
55-08-16 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 25551.9 MiB438
55-08-16 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม/สัมนาทางวิชาการ ในการจัดงาน "บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2010 @NSRU"3.4 MiB467
55-08-16 ประกาศรายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 25552.6 MiB643
55-08-16 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ทำความดีเข้าพรรษา ลดน้ำหนักสร้างสุขภาพดีวิถีไทย เพื่อสร้างกระแสสังคมและวัฒนธรรมในการสร้างสุขภาพ ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรควิถีชีวิตด้วยการ “ลดอ้วน สร้างบุญ”4.9 MiB790
55-08-16 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ1.3 MiB385
55-08-16 เสนอรายชื่อเข้ารับการสรรหาสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ตามมาตรา 7 (7) และมาตรา 9 (3) แห่งพระราชบัญญ้ติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 25512.9 MiB457
55-08-16 โครงการสวัสดิการเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ลด 50 %1.1 MiB390
55-08-17 การสั่งจองสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารฉบับภาษาอังกฤษ ประจำปี 25561.6 MiB360
55-08-17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพ (55/1)”2.3 MiB372
55-08-17 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้สมควรเป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ 6.5 MiB539
55-08-17 เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันรอบปฐมฤกษ์และพิธีแถลงข่าวโครงการแข่งขัน “พัทยาไตรกีฬาภาษาไทย ห่างไกลยาเสพติด” และโครงการ “เรียนดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อพ่อ”2.3 MiB373
55-08-21 ขอส่งบทความในนามสถาบันและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา1.1 MiB416
55-08-21 ขอส่งรายละเอียดแนวปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนครูตำรวจ D.A.R.E. เข้าสอนในสถานศึกษา และแนวปฏิบัติการประสานการดำเนินงาน “ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด”756.7 KiB310
55-08-21 ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ “นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีการศึกษา 2555615.0 KiB523
55-08-21 ขอเชิญเข้าร่วมงานชมงาน THAILAND LAB 2012974.5 KiB769
55-08-21 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555632.0 KiB390
55-08-23 กระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาด ตามโครงการส่งผ่านจินตนาการด้วยภาพวาด “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน” สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2555744.7 KiB388
55-08-23 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “Mol English Camp” ตามโครงการ “หนึ่งใจ...เพื่อการศึกษา”248.2 KiB407
55-08-23 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการส่งผ่านจินตนาการด้วยภาพวาด “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน”835.0 KiB363
55-08-23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “ฝึกอบรมเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมอย่างมีคุณภาพและประกวดวรรณกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา”454.8 KiB336
55-08-23 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 13530.2 KiB480
55-08-23 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน “TU Open House 2012”327.2 KiB394
55-08-23 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ311.0 KiB372
55-08-23 วัดเสลา เชิญร่วมสมทบทุนปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติ มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน215.1 KiB360
55-08-23 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลชีวิต ประจำปี 25555.1 MiB535
55-08-23 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน858.5 KiB333
55-08-23 โครงการประกวดภาพวาดระบายสี Horse อะวอร์ด และโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555300.2 KiB550
55-08-30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ835.8 KiB335
55-08-30 คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อขอให้บุคคลทั่วไปแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติ864.7 KiB454