หนังสือเวียน


NameSizeHits
NameSizeHits
หนังสือเวียน
55-07-23 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 80 พรรษา1.5 MiB467
55-07-23 ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย657.2 KiB469
55-07-23 ขอเชิญร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย2.2 MiB525
55-07-23 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชั้นสูง (การแยก การเลี้ยง และการรวมโปรโตพลาสต์) รุ่นที่ 161.0 MiB732
55-07-27 ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์188.0 KiB448
55-07-27 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ “ปลูกรอยยิ้มกับกระดาษจากคันนา”229.2 KiB430
55-07-27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2556 ในหัวข้อ เรื่อง “ศีล 5” 503.1 KiB302
55-07-27 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2555206.7 KiB418
55-07-27 ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ (เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี)332.5 KiB441
55-07-31 ขยายเวลารับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “แผนงานความปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า MRT”378.2 KiB388
55-07-31 ขอเชิญร่วมโครงการทรัพยากรธรณีใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าชาวไทยนิทรรศการและกิจกรรมทรัพยากรธรณี 80 พรรษา มหาราชินีแม่ของแผ่นดินและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 25551.7 MiB648
55-07-31 ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ฯ ครั้งที่ 131.3 MiB685
55-08-01 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมส่งคำขวัญเข้าประกวด โครงการประกวดคำขวัญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา882.1 KiB628
55-08-01 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ234.6 KiB537
55-08-01 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ846.8 KiB629
55-08-01 ขอเชิญร่วมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการจัดทำแหผนการยกเลิกการนำเข้า การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ 470.7 KiB485
55-08-01 ขอเชิญร่วมสัมมนาในโอกาสครบรอบ 45 ปี การก่อตั้งอาเซียน477.8 KiB540
55-08-01 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล “บูชาพระคุณแม่ 80 พรรษา มหาราชินี”724.1 KiB576
55-08-01 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันการอ่านพระธรรมพร้อมคำแปลแบบร้อยแก้ว ชุดโอวาทปาฏิโมกข์ มงคลสูตร มรรคมีองค์ 8 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาคภาษาบาลี-ไทย และภาคภาษาบาลี-อังกฤษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555244.1 KiB485
55-08-01 รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว861.6 KiB608
55-08-01 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสในวันประสูติครบ 150 ปี และเหรียญกษาปณืที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนเสนาธิการธหารบก687.6 KiB497
55-08-01 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555697.0 KiB502
55-08-08 ขอเชิญส่งโครงงานเข้าประกวด โครงการจิตอาสา "จิตอาสา สร้างสังคมไทย ให้ก้าวไกล ใต้ร่มพระบารมี1.3 MiB757
55-08-08 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2555-2593773.3 KiB482
55-08-08 ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 พ.ศ. 25552.1 MiB591
55-08-08 โรงเรียนบ้านห้วยวอก ขอขอบพระคุณ393.9 KiB378
55-08-16 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 91.9 MiB331
55-08-16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ของสถาบันประสาทวิทยา2.0 MiB485
55-08-16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “Robinson Design Contest” 1.4 MiB491
55-08-16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ TK Teen TV by Teen workshop 20123.0 MiB401