หนังสือเวียน


NameSizeHits
NameSizeHits
หนังสือเวียน
56-03-20 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ211.1 KiB570
56-03-20 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เรื่อง "สอนนักศึกษาให้น่าสนใจและดึงดูดใจแบบนักแสดง"573.6 KiB648
56-03-20 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์475.3 KiB566
56-03-20 สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมสักนานาชาติ World Teak Conference 2013 ในโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพร628.0 KiB523
56-03-20 สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งหนังสือจำนวน 4 ฉบับ187.4 KiB517
56-03-20 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย1.3 MiB705
56-03-20 สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น217.9 KiB527
56-03-20 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ2.2 MiB559
56-03-20 สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและการอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน ประจำปี 25561.2 MiB654
56-04-17 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖62.4 KiB1667