หนังสือเวียน


NameSizeHits
NameSizeHits
หนังสือเวียน
56-02-07 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ Project Based Learning”830.2 KiB301
56-02-07 สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมประชุมทางวิชาการ “ศิลปวิทยาการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”1.7 MiB389
56-02-07 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์209.8 KiB312
56-02-07 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ440.3 KiB306
56-02-07 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ประชาธิปไตย...เริ่มต้นได้ที่ตนเอง” และการประกวดภาพถ่าย “ลมหายใจแห่งประชาธิปไตย” 1.1 MiB345
56-02-12 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ1.1 MiB419
56-02-13 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดภายใต้แนวคิด "ป้องกันภัยเชิงรุกและจัดการภัยพิบัติยั่งยืน"603.1 KiB316
56-02-13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะของประเทศไทย960.2 KiB292
56-02-13 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานวันวิทยาการจัดการ ประจำปี 2556 1.0 MiB441
56-02-13 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ942.6 KiB599
56-02-13 วัดวังหอมวิปัสสนาราม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรงานวางศิลาฤกษ์พระธาตุหยก350.2 KiB635
56-02-13 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป1.2 MiB569
56-02-13 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ1.2 MiB566
56-02-13 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การแข่งขันเรียงความถาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษา1.2 MiB516
56-02-13 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา730.0 KiB534
56-02-27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางสถิติ1.0 MiB435
56-02-27 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การเช่าบูชาพระพุทธชยันตี หนองบัวลำภู526.5 KiB483
56-02-27 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 405.9 KiB405
56-03-04 บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เรื่อง เรียนเชิญนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วมประกวด และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 790.9 KiB497
56-03-04 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 466.0 KiB600
56-03-04 วัดสวนสมบูรณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมสมทบทุนข้าวสา จำนวน 1 ถัง เพื่อตั้งโรงทาน373.7 KiB391
56-03-04 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การแข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษา 1.2 MiB679
56-03-04 โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต เรื่อง เสนอราคาห้องพักราคาพิเศษ569.6 KiB481
56-03-05 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย (TRECA)839.5 KiB523
56-03-05 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคาระห์ติดโปสเตอร์งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช.234.3 KiB470
56-03-05 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เรื่อง เชิญร่วมเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยากร อพ.สธ. ครั้งที่ 62.8 MiB736
56-03-20 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ พ.ศ.....ครั้งที่ 23.3 MiB964
56-03-20 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ของ ททท.218.6 KiB464
56-03-20 บริษัท นาวาทัย แมททีเรียล จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ214.9 KiB442
56-03-20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค" (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1 289.0 KiB469