หนังสือเวียน


NameSizeHits
NameSizeHits
หนังสือเวียน
56-01-09 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำสายงานวิชาชีพด้าน ICT 1.1 MiB371
56-01-09 กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่นที่ 72 174.0 KiB365
56-01-09 บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษา 887.3 KiB410
56-01-09 บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Porsche Cayman Design Competition. Code of the Curve 268.5 KiB309
56-01-09 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอส่งแผ่นพับพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 1.5 MiB310
56-01-09 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าชมงาน เกษตรสุรนารี’ 56 และงานวันเด็กแห่งชาติ’56 1.5 MiB511
56-01-09 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1.3 MiB285
56-01-09 สำนักงานปลัดประทรวงกลาโหม เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ “สวัสดีปีใหม่ ร้อยใจไทย แด่ผู้เสียสละ” 205.3 KiB400
56-01-09 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่นที่ 72 (จังหวัดขอนแก่น) 1.8 MiB313
56-01-09 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตร ประจำปี 2556 4.7 MiB387
56-01-17 กรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ภายใต้โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ธรณีวิทยาสู่เยาวชน 1.3 MiB386
56-01-17 กรมธนารักษ์ เรื่อง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี, เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคมและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ในโอกาสที่ว1.5 MiB450
56-01-17 บริษัท แมกซิลลอน เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นพิเศษ “สื่อความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย” ทุกวิชาชีพ 966.6 KiB516
56-01-17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานประกวดสารคดีโทรทัศน์ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ปลายด้ามขวาน”880.1 KiB413
56-01-17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ฝึกอ่าน เขียน เรียนร้อยกรองทำนองไทย 4 ภาค” 1.9 MiB500
56-01-17 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภททุนปกติและประเภทร่วมให้ทุน คปก.ระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัย สำหรับปีงบประมาณ 2557 2.0 MiB502
56-01-17 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทราบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสำนักงาน ป.ป.ช. 1.3 MiB407
56-01-17 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ส่งเอกสารสำคัญต่างๆที่บรรจุในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 1.0 MiB361
56-01-17 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ASEAN CSA Summit 20132.0 MiB380
56-01-17 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์460.5 KiB515
56-01-17 องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย “สวนสัตว์ของเรา”1.7 MiB483
56-01-17 คณะกรรมการเคหะชุมชนรังสิต คลอง 6 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนของเล่นเด็ก อาหาร หรือขนม227.2 KiB382
56-01-17 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ขอขอบคุณ213.4 KiB359
56-02-05 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เรียนเชิญเข้ารับฟังสัมมนา เรื่อง “การสร้างผู้นำการสอนหน้าที่พลเมือง”466.0 KiB295
56-02-05 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมโครงการเสวนา440.2 KiB313
56-02-05 สถาบันลูกโลกสีเขียว เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15 ประจำปี 25561.4 MiB332
56-02-05 สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำพาไทยสู่อาเซียนได้อย่างไร”1.4 MiB310
56-02-07 การประปานครหลวง เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการนวัตกรรม การประปานครหลวง 2556 (MWA Innovation Awards 2013)1.7 MiB389
56-02-07 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ1.1 MiB290
56-02-07 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เรื่อง ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล337.9 KiB344