หนังสือเวียน


NameSizeHits
NameSizeHits
หนังสือเวียน
56-04-17 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖62.4 KiB1689
55-07-15 แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว108.7 KiB1654
55-10-03 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา115.3 KiB1071
55-09-04 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง บิดาข้าราชกรถึงแก่กรรม 120.1 KiB479
55-08-30 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช127.3 KiB768
55-10-09 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันผลงานศิลปะและออกแบบ 149.6 KiB492
55-09-18 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 154.3 KiB442
55-08-31 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งไหมไทย” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องนโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 156.1 KiB432
55-10-27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2555 159.2 KiB445
55-09-25 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดประชุมนานาชาติ ประจำปี 2555 161.5 KiB536
55-09-27 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ The Repertoire 2012166.4 KiB412
56-01-09 กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่นที่ 72 174.0 KiB381
55-10-08 วัดอินจำปา ขอความสนับสนุนสร้างซุ้มประตู 174.8 KiB429
55-09-27 ส่งรายละเอียดกิจกรรมการประกวดการเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต181.1 KiB409
55-10-08 บริษัทอุดมงาน จำกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย”มองพลังงานผ่านเลนส์ ทางเลือกเชื้อเพลิงอนาคต 2012” 184.2 KiB401
55-10-18 กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555185.2 KiB471
56-03-20 สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งหนังสือจำนวน 4 ฉบับ187.4 KiB554
55-07-27 ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์188.0 KiB448
55-09-25 จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญ นักเรียน นักศึกษา ทัศนศึกษา ชมงาน GMM Wonderland 188.3 KiB509
55-09-04 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน 22 ปี สืบ นาคะเสถียร 189.7 KiB500
55-10-29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ 193.4 KiB471
55-09-27 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์195.5 KiB431
55-10-18 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน AIT Career Fair 2012 195.9 KiB404
55-10-08 สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติครู 196.1 KiB432
55-10-12 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชกรกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เรื่อง เชิญร่วมกิจกรรมในการประชุมสัมมนา 199.5 KiB429
55-09-03 สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย กอล์ฟอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 255-2556 199.6 KiB492
55-10-27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม 200.4 KiB430
55-09-18 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 200.8 KiB422
55-10-18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555202.0 KiB439
56-01-09 สำนักงานปลัดประทรวงกลาโหม เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ “สวัสดีปีใหม่ ร้อยใจไทย แด่ผู้เสียสละ” 205.3 KiB420