หนังสือเวียน


NameSizeHits
NameSizeHits
หนังสือเวียน
55-08-01 รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว861.6 KiB608
55-08-01 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555697.0 KiB502
55-08-01 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสในวันประสูติครบ 150 ปี และเหรียญกษาปณืที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนเสนาธิการธหารบก687.6 KiB497
55-08-01 ขอเชิญร่วมสัมมนาในโอกาสครบรอบ 45 ปี การก่อตั้งอาเซียน477.8 KiB540
55-08-01 ขอเชิญร่วมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการจัดทำแหผนการยกเลิกการนำเข้า การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ 470.7 KiB485
55-08-01 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ234.6 KiB537
55-08-01 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล “บูชาพระคุณแม่ 80 พรรษา มหาราชินี”724.1 KiB576
55-08-01 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมส่งคำขวัญเข้าประกวด โครงการประกวดคำขวัญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา882.1 KiB628
55-08-01 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันการอ่านพระธรรมพร้อมคำแปลแบบร้อยแก้ว ชุดโอวาทปาฏิโมกข์ มงคลสูตร มรรคมีองค์ 8 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาคภาษาบาลี-ไทย และภาคภาษาบาลี-อังกฤษ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555244.1 KiB485
55-08-01 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ846.8 KiB629
55-10-02 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 2.4 MiB484
55-10-02 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งประกาศคณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 1.1 MiB489
55-10-02 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการ "ประชุมวิชาการระดับชาตเพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน 694.3 KiB508
55-10-02 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท-เนกขัมมะ เทิดไท้ องค์ราชัน ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ประจำปี 2555 575.4 KiB499
55-10-02 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2555 273.5 KiB485
55-10-02 สำนักงานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วัตถุมงคล 489.4 KiB453
55-09-03 กรมส่งเสริมสหกรณ์ การประกวดเครื่องหมายครอบรอบ 40 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ 760.2 KiB539
55-09-03 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล 374.4 KiB431
55-09-03 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสวดมนต์ยกชั้น ได้บุญยกทีม 3.2 MiB699
55-09-03 บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจร่วมประกวดผลงานในโครงการประกวดภาพ และภาพยนต์สั้นชิงรางวัลและถ้วยเกียรติยศฯ 609.9 KiB677
55-09-03 สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย กอล์ฟอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 255-2556 199.6 KiB492
55-09-03 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 926.4 KiB473
55-09-03 สำนักงานพระคลังข้างที่ พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 409.8 KiB613
55-09-03 กรมทางหลวง ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อน....สังคมไทย” 1.2 MiB561
55-09-03 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2.5 MiB701
55-09-03 สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ เชิญร่วมชมนิทรรศการ การบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ปี 2555 571.3 KiB483
55-09-03 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ 317.9 KiB444
55-09-03 มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 หัวข้อ "เอเซียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?" 842.7 KiB455
55-10-03 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา115.3 KiB1071
55-09-04 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง บิดาข้าราชกรถึงแก่กรรม 120.1 KiB479