หนังสือเวียน


NameSizeHits
NameSizeHits
หนังสือเวียน
56-01-09 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1.3 MiB287
55-07-27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2556 ในหัวข้อ เรื่อง “ศีล 5” 503.1 KiB288
55-08-30 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย ขอรับบริจาคหนังสือ เพื่อเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน ในโครงการ “หนังสือมือสองเพื่อน้อง”583.9 KiB288
55-10-27 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 585.4 KiB288
55-12-24 มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 515.6 KiB289
55-12-14 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขอเชิญที่ปรึกษายื่นข้อเสนอโครงการรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก ด้านการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 2.2 MiB290
55-12-14 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 915.7 KiB291
55-12-25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2555 1.6 MiB291
55-12-28 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรืบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 644.4 KiB291
55-12-04 หอการค้าไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "คอร์รัปชั่น : จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมไทย" 571.6 KiB292
56-02-07 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ1.1 MiB293
55-10-12 มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๕ 314.3 KiB294
55-10-29 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1.1 MiB294
55-12-14 สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ขอเชิญชวนประกวดตั้งชื่อถนนคนเดินเทศบาลเมืองพนัสนิคม 260.7 KiB294
55-12-14 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1.0 MiB294
55-10-27 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 447.9 KiB295
55-10-29 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 1.1 MiB295
55-12-04 สำนักงานเทศบาลธัญบุรี เรื่อง ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " 5 ธัญวา มหาราช "416.4 KiB295
55-12-06 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคำขวัญประกอบภาพ หัวข้อ "ทำความดีถวายนายหลวง 1.1 MiB295
55-12-14 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลและหนังสืออนุญาตและข้อตกลงการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ 1.5 MiB295
55-12-14 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง ขอเชิญเข้ร่วมโครงการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ พ.ศ. .... 1.0 MiB295
55-12-24 มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 396.0 KiB295
55-08-23 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน858.5 KiB296
55-11-14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเสวนา 1.7 MiB296
55-12-14 มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 436.1 KiB296
55-12-14 ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัติย์ 5 ธันวาคม 2555 907.2 KiB296
55-12-14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก ประจำปี 2555 431.2 KiB296
55-12-14 มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เลื่อนระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 8 236.4 KiB296
55-12-24 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการนักศึกษาไทยกับอาเซียน” 1.4 MiB296
55-12-25 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 2.0 MiB296