แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แบ่งการจัดการเรียนการสอนเป็น 10 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ •คณะวิศวกรรมศาสตร์ •คณะบริหารธุรกิจ •คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ •คณะศิลปกรรมศาสตร์ •คณะเทคโนโลยีการเกษตร •คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม •คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี •คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน •คณะศิลปศาสตร์ •คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ •วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทย เพิ่มเติม www.rmutt.ac.th

ผลิตโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2551