มาตรฐานตำแหน่ง พม.มทร.ธัญบุรี (2555)

NameSizeHits
NameSizeHits
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
งานบริหารงานบุคคล81.2 KiB2517
ตรวจสอบภายใน55.0 KiB1092
นักประชาสัมพันธ์80.2 KiB1301
นักวิชาการพัสดุ77.6 KiB23353
นักวิชาการศึกษา82.1 KiB28053
นักวิชาการเกษตร80.1 KiB6327
นักวิชาการเงินและบัญชี78.3 KiB13452
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา77.7 KiB7571
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน77.0 KiB26212
นักวิเทศสัมพันธ์77.7 KiB12892
นิติกร55.6 KiB1185
บรรณารักษ์54.9 KiB11730
บริหารงานทั่วไป82.0 KiB39375
วิศวกร76.2 KiB1253
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ54.0 KiB2361
ช่างเขียนแบบ
ช่างเขียนแบบ
ช่างเขียนแบบ.pdf
78.6 KiB
3069 Downloads
Details
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค.pdf
82.6 KiB
15673 Downloads
Details
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.pdf
75.5 KiB
4791 Downloads
Details
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์.pdf
80.9 KiB
1688 Downloads
Details
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล.pdf
79.8 KiB
2973 Downloads
Details
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า.pdf
80.1 KiB
5762 Downloads
Details
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม
สถาปนิก.pdf
76.0 KiB
1379 Downloads
Details
ตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่งวิชาการ
วิชาการ.pdf
186.2 KiB
4490 Downloads
Details