มาตรฐานตำแหน่ง พม.มทร.ธัญบุรี (2555)

NameSizeHits
NameSizeHits
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
งานบริหารงานบุคคล81.2 KiB2532
ตรวจสอบภายใน55.0 KiB1097
นักประชาสัมพันธ์80.2 KiB1313
นักวิชาการพัสดุ77.6 KiB23792
นักวิชาการศึกษา82.1 KiB28587
นักวิชาการเกษตร80.1 KiB6450
นักวิชาการเงินและบัญชี78.3 KiB13622
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา77.7 KiB7788
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน77.0 KiB26794
นักวิเทศสัมพันธ์77.7 KiB13428
นิติกร55.6 KiB1194
บรรณารักษ์54.9 KiB11831
บริหารงานทั่วไป82.0 KiB40519
วิศวกร76.2 KiB1256
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ54.0 KiB2373
ช่างเขียนแบบ
ช่างเขียนแบบ
ช่างเขียนแบบ.pdf
78.6 KiB
3113 Downloads
Details
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค.pdf
82.6 KiB
16369 Downloads
Details
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.pdf
75.5 KiB
4915 Downloads
Details
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์.pdf
80.9 KiB
1699 Downloads
Details
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล.pdf
79.8 KiB
3182 Downloads
Details
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า.pdf
80.1 KiB
5993 Downloads
Details
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม
สถาปนิก.pdf
76.0 KiB
1387 Downloads
Details
ตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่งวิชาการ
วิชาการ.pdf
186.2 KiB
4618 Downloads
Details