มาตรฐานตำแหน่ง พม.มทร.ธัญบุรี (2555)

NameSizeHits
NameSizeHits
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
งานบริหารงานบุคคล81.2 KiB2623
ตรวจสอบภายใน55.0 KiB1143
นักประชาสัมพันธ์80.2 KiB1403
นักวิชาการพัสดุ77.6 KiB27030
นักวิชาการศึกษา82.1 KiB31941
นักวิชาการเกษตร80.1 KiB6784
นักวิชาการเงินและบัญชี78.3 KiB14511
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา77.7 KiB9042
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน77.0 KiB30148
นักวิเทศสัมพันธ์77.7 KiB15299
นิติกร55.6 KiB1274
บรรณารักษ์54.9 KiB12371
บริหารงานทั่วไป82.0 KiB45738
วิศวกร76.2 KiB1319
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ54.0 KiB2566
ช่างเขียนแบบ
ช่างเขียนแบบ
ช่างเขียนแบบ.pdf
78.6 KiB
3508 Downloads
Details
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค.pdf
82.6 KiB
20147 Downloads
Details
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.pdf
75.5 KiB
5450 Downloads
Details
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์.pdf
80.9 KiB
1792 Downloads
Details
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล.pdf
79.8 KiB
4088 Downloads
Details
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า.pdf
80.1 KiB
7502 Downloads
Details
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม
สถาปนิก.pdf
76.0 KiB
1471 Downloads
Details
ตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่งวิชาการ
วิชาการ.pdf
186.2 KiB
5222 Downloads
Details