มาตรฐานตำแหน่ง พม.มทร.ธัญบุรี (2555)

NameSizeHits
NameSizeHits
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
งานบริหารงานบุคคล81.2 KiB2537
ตรวจสอบภายใน55.0 KiB1101
นักประชาสัมพันธ์80.2 KiB1330
นักวิชาการพัสดุ77.6 KiB24218
นักวิชาการศึกษา82.1 KiB29099
นักวิชาการเกษตร80.1 KiB6488
นักวิชาการเงินและบัญชี78.3 KiB13790
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา77.7 KiB8117
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน77.0 KiB27031
นักวิเทศสัมพันธ์77.7 KiB14013
นิติกร55.6 KiB1210
บรรณารักษ์54.9 KiB11929
บริหารงานทั่วไป82.0 KiB41841
วิศวกร76.2 KiB1260
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ54.0 KiB2396
ช่างเขียนแบบ
ช่างเขียนแบบ
ช่างเขียนแบบ.pdf
78.6 KiB
3164 Downloads
Details
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค.pdf
82.6 KiB
17204 Downloads
Details
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.pdf
75.5 KiB
5028 Downloads
Details
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์.pdf
80.9 KiB
1711 Downloads
Details
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล.pdf
79.8 KiB
3615 Downloads
Details
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า.pdf
80.1 KiB
6438 Downloads
Details
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม
สถาปนิก.pdf
76.0 KiB
1398 Downloads
Details
ตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่งวิชาการ
วิชาการ.pdf
186.2 KiB
4746 Downloads
Details