มาตรฐานตำแหน่ง พม.มทร.ธัญบุรี (2555)

NameSizeHits
NameSizeHits
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
งานบริหารงานบุคคล81.2 KiB2648
ตรวจสอบภายใน55.0 KiB1150
นักประชาสัมพันธ์80.2 KiB1447
นักวิชาการพัสดุ77.6 KiB28253
นักวิชาการศึกษา82.1 KiB33285
นักวิชาการเกษตร80.1 KiB6899
นักวิชาการเงินและบัญชี78.3 KiB14758
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา77.7 KiB9469
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน77.0 KiB32251
นักวิเทศสัมพันธ์77.7 KiB15646
นิติกร55.6 KiB1324
บรรณารักษ์54.9 KiB12585
บริหารงานทั่วไป82.0 KiB47533
วิศวกร76.2 KiB1340
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ54.0 KiB2706
ช่างเขียนแบบ
ช่างเขียนแบบ
ช่างเขียนแบบ.pdf
78.6 KiB
3642 Downloads
Details
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค.pdf
82.6 KiB
21223 Downloads
Details
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.pdf
75.5 KiB
5608 Downloads
Details
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์.pdf
80.9 KiB
1807 Downloads
Details
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล.pdf
79.8 KiB
4200 Downloads
Details
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า.pdf
80.1 KiB
7872 Downloads
Details
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม
สถาปนิก.pdf
76.0 KiB
1502 Downloads
Details
ตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่งวิชาการ
วิชาการ.pdf
186.2 KiB
5305 Downloads
Details