มาตรฐานตำแหน่ง พม.มทร.ธัญบุรี (2555)

NameSizeHits
NameSizeHits
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
งานบริหารงานบุคคล81.2 KiB2595
ตรวจสอบภายใน55.0 KiB1129
นักประชาสัมพันธ์80.2 KiB1367
นักวิชาการพัสดุ77.6 KiB25772
นักวิชาการศึกษา82.1 KiB30640
นักวิชาการเกษตร80.1 KiB6633
นักวิชาการเงินและบัญชี78.3 KiB14343
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา77.7 KiB8688
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน77.0 KiB28190
นักวิเทศสัมพันธ์77.7 KiB14778
นิติกร55.6 KiB1243
บรรณารักษ์54.9 KiB12214
บริหารงานทั่วไป82.0 KiB44059
วิศวกร76.2 KiB1293
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ54.0 KiB2478
ช่างเขียนแบบ
ช่างเขียนแบบ
ช่างเขียนแบบ.pdf
78.6 KiB
3385 Downloads
Details
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค.pdf
82.6 KiB
19026 Downloads
Details
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.pdf
75.5 KiB
5317 Downloads
Details
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์.pdf
80.9 KiB
1767 Downloads
Details
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล.pdf
79.8 KiB
3955 Downloads
Details
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า.pdf
80.1 KiB
7050 Downloads
Details
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม
สถาปนิก.pdf
76.0 KiB
1431 Downloads
Details
ตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่งวิชาการ
วิชาการ.pdf
186.2 KiB
5048 Downloads
Details