มาตรฐานตำแหน่ง พม.มทร.ธัญบุรี (2555)

NameSizeHits
NameSizeHits
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
งานบริหารงานบุคคล81.2 KiB2861
ตรวจสอบภายใน55.0 KiB1188
นักประชาสัมพันธ์80.2 KiB1617
นักวิชาการพัสดุ77.6 KiB39371
นักวิชาการศึกษา82.1 KiB46110
นักวิชาการเกษตร80.1 KiB7681
นักวิชาการเงินและบัญชี78.3 KiB18075
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา77.7 KiB12205
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน77.0 KiB43583
นักวิเทศสัมพันธ์77.7 KiB20226
นิติกร55.6 KiB1709
บรรณารักษ์54.9 KiB13925
บริหารงานทั่วไป82.0 KiB55669
วิศวกร76.2 KiB1422
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ54.0 KiB3030
ช่างเขียนแบบ
ช่างเขียนแบบ
ช่างเขียนแบบ.pdf
78.6 KiB
4145 Downloads
Details
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค.pdf
82.6 KiB
25532 Downloads
Details
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.pdf
75.5 KiB
6750 Downloads
Details
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์.pdf
80.9 KiB
1899 Downloads
Details
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล.pdf
79.8 KiB
4868 Downloads
Details
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า.pdf
80.1 KiB
10554 Downloads
Details
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม
สถาปนิก.pdf
76.0 KiB
1638 Downloads
Details
ตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่งวิชาการ
วิชาการ.pdf
186.2 KiB
6399 Downloads
Details