มาตรฐานตำแหน่ง พม.มทร.ธัญบุรี (2555)

NameSizeHits
NameSizeHits
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
งานบริหารงานบุคคล81.2 KiB2560
ตรวจสอบภายใน55.0 KiB1116
นักประชาสัมพันธ์80.2 KiB1341
นักวิชาการพัสดุ77.6 KiB24637
นักวิชาการศึกษา82.1 KiB29605
นักวิชาการเกษตร80.1 KiB6544
นักวิชาการเงินและบัญชี78.3 KiB14009
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา77.7 KiB8337
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน77.0 KiB27328
นักวิเทศสัมพันธ์77.7 KiB14272
นิติกร55.6 KiB1221
บรรณารักษ์54.9 KiB11999
บริหารงานทั่วไป82.0 KiB42524
วิศวกร76.2 KiB1271
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ54.0 KiB2419
ช่างเขียนแบบ
ช่างเขียนแบบ
ช่างเขียนแบบ.pdf
78.6 KiB
3215 Downloads
Details
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค.pdf
82.6 KiB
17734 Downloads
Details
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.pdf
75.5 KiB
5126 Downloads
Details
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์.pdf
80.9 KiB
1734 Downloads
Details
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล.pdf
79.8 KiB
3811 Downloads
Details
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า.pdf
80.1 KiB
6662 Downloads
Details
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม
สถาปนิก.pdf
76.0 KiB
1408 Downloads
Details
ตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่งวิชาการ
วิชาการ.pdf
186.2 KiB
4851 Downloads
Details