WANVISA PHOMANEE มีนาคม 29, 2016[0] COMMENTS Admissions 59 กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. 2. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เว็บไซต์ www.cuas.or.th 3. บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา : วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2559 เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th 4. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน : วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2559 5. ส่งเอกสารใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา/ตรวจสุขภาพ : วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 6. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 7. เปิดภาคการศึกษา : วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ไปสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิตนครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ชุด 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน) จำนวน 1 ชุด ดูรายละเอียดและข้อกำหนดได้จากไฟล์แนบ กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 185.6 KB 2094 ปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 366.9 KB 1247 Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF Related posts: ภาพข่าว: ครอบครู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ, –ปริญญาตรี and tagged กำหนดการ, Admissions 59, แอดมิสชั่น 59, admissions 2559. Bookmark the permalink. ← ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมทรัพยากรน้ำมีวันหมดใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า → Comments are closed. Quick link-to

WANVISA PHOMANEE มีนาคม 29, 2016[0] COMMENTS
Admissions 59

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.
2. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
เว็บไซต์ www.cuas.or.th
3. บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา : วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2559
เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
4. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน : วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2559
5. ส่งเอกสารใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา/ตรวจสุขภาพ : วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
6. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7. เปิดภาคการศึกษา : วันที่ 8 สิงหาคม 2559

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ไปสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิตนครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน) จำนวน 1 ชุด

ดูรายละเอียดและข้อกำหนดได้จากไฟล์แนบ

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 185.6 KB 2094
ปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 366.9 KB 1247

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Related posts:

ภาพข่าว: ครอบครู
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ, –ปริญญาตรี and tagged กำหนดการ, Admissions 59, แอดมิสชั่น 59, admissions 2559. Bookmark the permalink.
← ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมทรัพยากรน้ำมีวันหมดใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า →
Comments are closed.

Quick link-to