ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนความรู้จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพ”

ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนความรู้จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพ”  ใน วันอังคาร ที่  14 กรกฎาคม  2558

ณ  ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก  จ.ปทุมธานี

โดยวิทยากรมืออาชีพ  ด้านการจัดทำสื่อวิทยาศาสตร์และ ด้านการจัดการความรู้


คุณจุมพล เหมะคีรินทร์คุณจุมพล เหมะคีรินทร์
ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ดร.ยุวนุช ทินนะลักษณ์
ดร.ยุวนุช  ทินนะลักษณ์
นักวิชาการอิสระ
กรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในเรื่องการนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่ในรูปแบบการจัดทำชุดความรู้  ให้ความรู้แก่นักวิจัยเกี่ยวกับกับเทคนิคการเขียนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน การพัฒนาวิธีการจัดการความรู้จากงานวิจัยมาจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ แก่ชุมชน และสังคมได้นำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

สำรองที่นั่ง : กลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 0 2549 4684 และ 4687 E-mail : ird@rmutt.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณคณธวัลย์  ศุภรัตนาภิรักษ์ 0 2549 4684

ตารางการฝึกอบรมโครงการจัดทำชุดความรู้จากงานวิจัย
กิจกรรมที่ 1 การอบรม“เทคนิคการเขียนความรู้จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพ”
วันอังคาร ที่  14 กรกฎาคม  2558
ณ  ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก  จ.ปทุมธานี

เวลา  08.00 – 08.15 น.  ลงทะเบียน

เวลา  08.15 – 08.30 น. พิธีเปิด  โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เวลา  08.30 – 10.30 น.
การบรรยาย  “นักวิทยาศาสตร์จะเป็นนักเขียนได้หรือไม่” โดย  คุณจุมพล  เหมะคีรินทร์ ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เวลา  10.45 – 12.00 น.
การบรรยาย  “เขียนเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างไรให้อ่านสนุก”  โดย  คุณจุมพล  เหมะคีรินทร์ ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เวลา  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 15.00 น.
การบรรยาย  “การจัดการความรู้เพื่อสังคม” โดย ดร.ยุวนุช  ทินนะลักษณ์กรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

เวลา  15.15 – 16.30 น.
การบรรยาย  “เทคนิคการเชื่อมโยงความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน” โดย ดร.ยุวนุช  ทินนะลักษณ์กรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

เวลา 16.30 – 16.45 น.  พิธีปิด