ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอัญญารัตน์ ประสันใจ

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอัญญารัตน์ ประสันใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในระดับปริญญาโท จากศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดผลงาน “ด้านนวัตกรรม งานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนา ในหัวข้อ “ลวดเชื่อมความแข็งแรงสูงสำหรับอุตสาหกรรมพระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่