การประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12” และการประกวดบัวผันสวยงาม

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ จนสามารถเป็นสินค้าส่งออกและบางชนิดจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของตลาดโลก เช่น กล้วยไม้ เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออานวย ต้นทุนด้านการผลิตต่า เกษตรกรและผู้ปลูกเลี้ยงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา บัวประดับก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศว่าประเทศไทยสามารถผลิต บัวประดับในระดับชั้นนาของโลก ทั้งนี้หลังจากการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจมาแล้ว 11 ครั้ง บัวประดับของไทยได้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของโลกได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ในความเป็นจริงข้อจากัดของการผลิตบัวประดับยังมีอีกมาก เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี การศึกษาการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ตลอดจนถึงเทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยว ความหลากหลายของรูปแบบ ตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน เพื่อให้ประเทศไทยได้อยู่ในสถานภาพผู้นาด้านบัวประดับของโลกต่อไป
บัวจึงเป็นพืชที่ทรงคุณค่าและมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้และสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ปลูกบัว ปัจจุบันประเทศไทยได้มีแผนการพัฒนาสายพันธุ์บัวไทย วิธีการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานความต้องการของเกษตรกร การปลูกบัวก็จะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวกับบัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความร่วมมือในการพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของชาติต่อไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีพิพิธภัณฑ์บัวเป็นหน่วยงานที่เป็นแกนกลางของการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์บัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย จะได้นาผลงานวิจัยสู่บุคคลภายนอก และนาประเด็นปัญหาของเกษตรกรกลับมาศึกษาเป็นปัญหาพิเศษของนักศึกษา และงานวิจัยของบุคคลากรของมหาวิทยาลัยได้ รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา และครบรอบ 40 ปี ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัย มืออาชีพ รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลอง 200 ปี ปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อนักวิชาการ เกษตรกร ได้มีความรู้ในการพัฒนาพันธุ์บัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจและได้มีการประกวดบัวผันสวยงาม กิจกรรมนี้จึงเป็นการส่งเสริมนักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์ เกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องบัว เพื่อเกิดให้ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ด้านการเกษตร ด้านการค้าและการท่องเที่ยวต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้รับความรู้ด้านการพัฒนาบัวและทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาบัว
2. ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และผู้สนใจทางด้านบัว นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
3. เพื่อพัฒนานักวิชาการ นักวิจัย นักปรับปรุงพันธุ์ และเกษตรกร

เป้าหมาย

เพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจ นักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์ และเกษตรกรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และปัญหาในการพัฒนาบัวของไทยให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ คือเพื่อให้บัวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญอีกชนิดหนึ่ง

วันที่และเวลาในการจัดประชุม  

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2558 (2 วัน) ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Posted in ไม่มีหมวดหมู่Tagged