ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนำเสนอกรอบแนวคิด และวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันพุธที่ 22  ธันวาคม 2564 นั้น
บัดนี้ การพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 2 ราย โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น นำเสนอกรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์ ในการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต่อสภามหาวิทยาลัยระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถามต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับเดียวกับที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมแล้วโดยไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมข้อมูล ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดดังแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (374.1 KiB, 29 downloads)