ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำเสนอวิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด รูปแบบการบริหารและการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิซาการและงานทะเบียน และส่งเสริมนโยบายของมหาวิทยาลัยให้เป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
ในวันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา จำนวน ๑ ราย โดยมีรายชื่อดังนี้

๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น นำเสนอวิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด รูปแบบการบริหารและการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส่งเสริมนโยบายของมหาวิทยาลัยให้เป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (378.2 KiB, 44 downloads)