ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นั้น บัดนี้การรับสมัครและการเสนอชื่อ ผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์

ในการนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ ส่งมอบเอกสารกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) วิสัยทัศน์ ด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และส่งมอบเอกสารประกอบการนำเสนอ (Power Point) จำนวน 7 ชุด พร้อมไฟล์ด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. จากนั้นนำเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) วิสัยทัศน์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การรับสมัครและการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเวลา 15 นาที และตอบข้อซักถาม ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์377.5 KiB45
02-กำหนดการขั้นตอนและสำระสำคัญกำรสรรหำผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์98.7 KiB59